T6 standard lingüistic
  Sessió anónima. Premi aquí per identificar-se. Idioma:  Versió en català Versió en espanyol
Dades tècniques sobre els Apunts de Traducció

Característiques

El sistema LexPress està fonamentat en un conjunt de tecnologies de processament de llenguatge natural que responen a uns certs principis metodològics:

 1. tractament independent de l'estructura gràfica dels texts;
 2. independència de l'analisi de la llengua font tant respecte de la llengua objecte com de l'objectiu de traducció;
 3. unitat paragràfica estàndard en el tractament dels texts, tant pel que fa al moment de l'anàlisi com en el moment de la traducció;
 4. etiquetació per signes lingüístics estàndards;
 5. estructura plana categorial, però amfibològica, dels signes;
 6. transfer incremental: determinacions de canvis sintagmàtics, avaluació i resolució de referents, moviment de signes, generació de signes lingüístics de la llengua objecte, generació de formes;
 7. generació de formes superficials a partir de models lingüístics de la llengua objecte amb manteniment d'amfibologies que donen lloc a alternatives de traducció i manteniment marcat de formes de paraula no traduïdes;
 8. manteniment de l'estructura paragràfica del text original i de lletres majúscules i minúscules en l'escriptura dels texts objecte.

El servei es complementa amb la interfície I·Press que ajuda a la revisió dels Apunts de Traducció LexPress subministrant les següents habilitats:

 1. Paral·lelització del text original i el text traduït;
 2. Revisió d'alternatives de traducció;
 3. Sincronització de majúscules;
 4. Guardar els texts.


Esquema de generació dels Apunts de traducció

Text original
Preprocés de paral·lelització
 • Tractament de títols
 • Tractament de signes ortogràfics
 • Tractament de salts de linia i tabulació.
Sistema d'anàlisi
 • Fragmentació del text en estructures estàndard d'anàlisi.
 • Anàlisi del flux d'estructures.
 • Reconeixement lexiàtic, temps compostos, frases fetes.
 • Creació del graf de signes de l'estructura.
 • Normalització del graf.
 • Constrenyiments contextuals.
 • Sortida d'estructures de signes lingüístics corresponents a les estructures estàndards de tractament.
Sistema de traducció
 • Lectura una a una d'estructures estàndard de signes lingüístics.
 • Determinacions a dreta i a esquerra dels canvis d'informació lexical.
 • Determinació de referents.
 • Moviments de materials.
 • Consulta de diccionaris de traducció.
 • Execució de funcions de generació per l'intèrpret de funcions.
 • Nous moviments determinats per les funcions de generació.
 • Traducció dels signes lingüístics de l'espanyol al català.
 • Escriptura al fitxer de sortida de les formes generades.
 • Esborrament de signes.
Text traduït
Versió per imprimir *   
  
Nombre de visites:
4455828